Voor wie?

Ergotherapie Verstraten richt zich op volwassenen en ouderen én hun mantelzorgers. Enkele voorbeelden waarop de behandeling zich kan richten:

 • Gevolgen van het ouder worden:
  • (Beginnende) geheugenproblemen / cognitieve problemen
  • Dementie
  • Mantelzorg begeleiding
  • Valgevaar
  • Adviseren (woning)aanpassingen / hulpmiddelen
 • Pijn / vermoeidheid bij reuma / artrose
 • Pijn / vermoeidheid bij oncologie
 • Belasting / belastbaarheid. 

Ergotherapie richt zich op alle dagelijkse handelingen. Heeft u een andere vraag dan deze voorbeelden, neem dan gerust contact op.

geheugen-kalender-ergotherapie

Behandelingen:

Lees hier meer over de verschillende behandelingen:

(Beginnende) geheugenproblemen of cognitieve problemen

Ouder worden kan gepaard gaan met geheugenproblemen. Beginnende geheugenproblemen kunnen vaak zelf opgelost worden maar wanneer dit erger wordt, kunnen er dagelijkse problemen ontstaan. Bij cognitieve problemen zijn er meer problemen dan alleen vergeetachtigheid; Het denken wordt trager, de concentratie is verminderd, het plannen gaat lastiger en het oplossen van problemen lukt niet meer zonder hulp. Vaak ontstaat dit sluimerend, maar het kan ook zijn dat er een (indrukwekkende) gebeurtenis aan vooraf is gegaan (bijvoorbeeld een TIA, overlijden van een dierbare of een verhuizing)

U kunt een ergotherapeut inschakelen wanneer u merkt dat:

 • Het maken / onthouden van afspraken niet meer goed lukt
 • De werking van (nieuwe) apparaten in huis niet meer onthouden wordt
 • De zelfverzorging minder nauwkeurig verloopt
 • U de dag of datum niet meer weet
 • U of uw partner de krant leest maar direct daarna niet meer weet wat u gelezen heeft
 • U of uw partner de telefoon opneemt maar daarna niet meer weet wie er gebeld heeft of wat er gezegd is
 • U (steeds) minder initiatief neemt
 • De daginvulling steeds minder wordt
 • De maaltijden steeds eenvoudiger worden (ontbreken van inspiratie)

De ergotherapeut komt bij u thuis op bezoek en de mantelzorger en/of professionele zorg wordt ook betrokken bij de behandeling. Vaak heeft de omgeving al eerder een vermoeden van beginnende geheugenproblemen dan de persoon zelf. Samen met een ergotherapeut worden de mogelijkheden,  beperkingen, interesses en hulpvraag van de persoon en diens mantelzorger in kaart gebracht. Het behandelprogramma en/of de begeleiding die hierop volgt kan bestaan uit:

 • Informatie geven over hoe de hersenen werken, hoe het geheugen werkt en hoe het kan gebeuren dat het onthouden de ene keer beter gaat dan de andere keer.
 • Vaardigheden oefenen zodat deze verbeteren en uitgevoerd blijven worden (zodat er een daginvulling blijft bestaan)
 • Aanleren van compensatiemiddelen om deze vaardigheden te verbeteren
 • Uitproberen / inzetten van hulpmiddelen en het begeleiden bij de aanvraag hiervan.
 • Voorlichting en benaderingsadviezen geven aan de mantelzorg (en andere betrokken personen uit de omgeving);  zodat de belangrijke, dagelijkse activiteiten zo lang mogelijk uitgevoerd worden

Neem gerust contact als u meer wilt weten over de mogelijkheden van ergotherapie.

Dementie (EDOMAH-richtlijn)

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende soorten dementie zijn alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

De ergotherapiebehandeling wordt gegeven volgens de EDOMAH-richtlijn. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Uniek is dat deze richtlijn zich richt op de thuiswonende oudere met dementie én diens mantelzorger. Bij de behandelingen wordt ook gevraagd aan de mantelzorger om aanwezig te zijn.

Uit onderzoek is de EDOMAH-richtlijn effectief gebleken. De vaardigheden van de oudere verbeteren, de oudere heeft minder hulp nodig en de draagkracht van de mantelzorger wordt versterkt.

Wanneer de diagnose dementie gesteld wordt, zijn er binnen het dagelijks handelen vaak al veel dingen veranderd:

 • Geheugenproblemen, waardoor het handelen en de communicatie lastig wordt.
 • Het nemen van initiatieven ontbreekt, personen zitten in de stoel en zitten vaker te slapen dan voorheen.
 • Moeite met planning / organisatie / volgorde van het dagelijks handelen

Voor dit alles is geen kant-en-klare oplossing. Alles is maatwerk en als ergotherapeut zal ik eerst de situatie goed moeten leren kennen; ik zal vragen naar iemands gewoontes en interesses, ik wil het verhaal horen van de persoon met dementie en die van de betrokken mantelzorger. Aansluiten bij iemands gewoontes, interesses en het gevoel wat iemand hierbij krijgt zijn van belang om een persoon met dementie weer betekenisvolle activiteiten uit te laten voeren. En heel belangrijk: ik ga het handelen observeren; zo kan ik bepalen hoe iemands niveau van functioneren is, wat iemands sterke punten in het handelen zijn en wat niet.  Van hieruit kan ik een uitspraak doen over de leerbaarheid van een persoon en welke begeleiding, stimulans en/of benadering iemand nodig heeft om fijn te kunnen handelen. De benadering van de persoon met dementie is erg belangrijk. Feiten waarover gesproken wordt, worden snel vergeten, maar dit is ook niet het belangrijkste; het gevoel dat iemand heeft, nadat er een gesprek of een handeling heeft plaatsgevonden, de stemming die er heerst, dat is van belang.

Initiatiefloosheid komt vaak voor bij mensen met geheugenproblemen / dementie en kan ook nadelige gevolgen met zich meebrengen: door het stilzitten neemt de spierfunctie snel af waardoor de coördinatie en/of evenwicht kan verslechteren, wat weer een verhoogd valrisico met zich meebrengt.

Soms is het nodig om hulp te bieden, voorwerpen klaar te zetten of aan te wijzen. Een ander persoon is er meer mee geholpen uitgenodigd/ betrokken te worden; kleine handelingen te verrichten terwijl de mantelzorger de activiteit uitvoert. Op deze manier wordt er op een natuurlijke, niet confronterende wijze een andere manier van handelen aangeleerd, voor de oudere maar ook voor de mantelzorger.

Het is belangrijk om mensen weer aan het handelen te krijgen, om weer betekenisvolle activiteiten uit te voeren; verloren hobby’s, kleine boodschappen halen, een dagkalender kunnen hanteren of bijvoorbeeld zelf weer het ochtendritueel kunnen uitvoeren aan de hand van een checklist. Bij elke situatie wordt er opnieuw geïnventariseerd wat het beste advies is of waarbij iemand zicht het prettigste voelt, want mensen zijn van nature handelende wezens en hebben behoefte aan activiteiten. Een ergotherapeut sluit hierbij aan!

Neem gerust contact op met me, als u meer wilt weten over de mogelijkheden van ergotherapiebehandeling  bij mensen met dementie aan huis.

Mantelzorg begeleiding

Ergotherapie richt zich (mn bij dementie) ook op de mantelzorger, de naasten. Een mantelzorger is iemand die een persoon ondersteunt, helpt of begeleid omdat het door ziekte of beperking moeilijker is geworden om zelfstandig te handelen.

Mantelzorgers nemen bij mensen met geheugenproblemen of dementie een belangrijke plaats in; zonder hen kan een persoon met dementie niet functioneren, maar tegelijk heeft een mantelzorger niet gevraagd om deze situatie, en moet er maar mee omgaan, al te vaak nog zonder uitleg. Zij zien hun naaste veranderen, maar het lukt niet altijd om de benadering aan te passen aan de veranderende situatie. Dan kan ergotherapie de juiste begeleiding geven, vooral wanneer bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen de begeleiding niet helemaal prettig loopt; hoe kunt u er voor zorgen dat iemand niet de hele dag in de bank / stoel zit? En weer initiatief neemt? Hoe gaat u om met de herhaaldelijke vragen zoals: wat gaan we vandaag doen? Welke dag is het vandaag? Hoe laat ben je terug van boodschappen doen?

Valgevaar

Valincidenten komen bij senioren helaas nog erg veel voor. Vaak ontstaat er na een val een angst om nog een keer te vallen, waardoor mensen het risico lopen om steeds minder de deur uit te gaan en in een sociaal isolement komen. Door minder te lopen verminderd de mobiliteit en coördinatie waardoor de kans op vallen toeneemt. Er ontstaat een vicieuze cirkel. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen (bron: VeiligheidNL).

Vallen heeft meestal meerdere oorzaken. De oorzaak kan liggen in:

 • Achteruitgang mobiliteit en evenwicht
 • Duizeligheid
 • Medicatiegebruik
 • Verminderde visus (ogen)
 • Incontinentie
 • Cognitieve problemen
 • Valangst
 • Omgeving

Bovenstaande items worden doorgenomen, als ergotherapeut kom ik bij u thuis op bezoek en kijk naar uw woonomgeving en naar de manier waarop u hier handelt en/of inzicht heeft in uw handelen. De adviezen die gegeven worden hebben betrekking op:

 • Anders leren handelen (door bijvoorbeeld uw rollator vaker te gebruiken om voorwerpen van de keuken naar de kamer te verplaatsen of erop te gaan zitten, het eten zittend voorbereiden, of hulp vragen / accepteren bij risicovolle momenten)
 • Uw woonomgeving : anders inrichten van uw woning, aanpassingen aanbrengen en/of verbeteren van verlichting in uw woning.
 • Verbeteren van uw vaardigheden, zodat het valgevaar verminderd wordt. (bijv. hoe kunt u uw aandacht bij de handeling houden, geen twee dingen tegelijk doen)

Adviseren (woning)aanpassingen / hulpmiddelen

Steeds vaker wordt er verwacht dat de mensen langer thuis blijven wonen. Op tijd nadenken over hoe u uw woning ‘levensloopbestendig’ kan maken is verstandig. Wanneer u vragen heeft over met welke aanpassingen of veranderingen u rekening moet houden, kunt u een ergotherapeut om advies vragen. Ik kan u helpen met de voor- en nadelen op een rij zetten, meedenken over het praktisch inrichten van bijvoorbeeld uw badkamer .

Een ergotherapeut adviseert ook bij de keuze van het juiste hulpmiddel en bij het aanvragen hiervan bij de betreffende instantie (indien dit mogelijk is). Ik kan met u meedenken wanneer u overweegt om een hulpmiddel aan te schaffen.

Pijn/vermoeidheid bij reuma / artrose

Reuma is een verzamelnaam van wel meer dan 100 verschillende soorten aandoeningen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen, botten). Grofweg zijn er de volgende soorten:

 • auto-immuunziekten/ontstekingsreuma
 • artrose
 • jicht
 • osteoporose
 • weke delen-reuma

Vaak gaat dit gepaard met pijn, stijfheid in gewrichten of spieren, krachtsvermindering en vermoeidheid. Dagelijkse activiteiten zoals koken, aankleden, schrijven, fietsen, uw kind verzorgen kunnen gepaard gaan met pijn.

Samen met u bekijk ik welke mogelijkheden er zijn in het handelen. U krijgt leefstijladviezen, hoe u het beste met uw gewrichten om kunt gaan en er wordt aandacht geschonken aan uw belasting en belastbaarheid. Eventueel krijgt u advies over het gebruik van hulpmiddelen en mogelijkheden voor ondersteuning, zodat u minder pijn heeft in uw gewrichten tijdens of ná het handelen.

Ergotherapie bij oncologie

Personen die oncologische behandelingen hebben (gehad), merken vaak dat ze hierdoor verminderde energie hebben. Ook pijn, bewegingsproblemen en concentratieproblemen kunnen voorkomen na alle behandelingen. Dit heeft een grote invloed op het dagelijks leven; Dingen zoals huishouden, auto rijden, werken, hobby’s lukken vaak niet meer zoals daarvoor.  Ook heeft men vaak moeite om de dag te plannen en organiseren.

‘Mentaal’ wilt u weer uw eigen dingen kunnen doen, maar ‘lichamelijk’ kan dit (nog) niet.

Prioriteiten stellen, voor u de juiste keuzes maken en begrijpen wat er gebeurt als u door de pijn en vermoeidheid heen blijft gaan, kan u helpen.  Met ergotherapie leert u om bewust keuzes te maken en uw grenzen binnen het handelen te (her)kennen. Ook uw dag/ week anders indelen, of op een andere manier uw belangrijkste activiteiten uitvoeren, kan er voor zorgen dat u weer grip krijgt op uw leven.

Belasting / belastbaarheid

Door uiteenlopende redenen kunnen personen uit balans raken. Wanneer u een druk leven heeft, er ingrijpende dingen gebeuren, of wanneer u een aandoening heeft. De balans tussen willen  en kunnen is ongelijk, waardoor dagelijkse dingen niet meer naar wens uitgevoerd kunnen worden.

Elke persoon wil zijn eigen regie kunnen voeren. Dit wordt ook Zelfmanagement genoemd: Het maken van keuzes die bij je passen en waar je op de langere termijn vitaal bij blijft voelen.

Met ergotherapie leert u prioriteiten stellen, inzicht krijgen in uw energiegevers en uw energievreters, bewustwording van energiemanagement, uw activiteiten op een ‘weegschaal’ leggen, het afwegen van activiteiten, wat doe ik wel en wat niet, hoeveel energie kost het ene en wat levert het me op aan energie? Een andere houding aannemen tijdens het handelen en mogelijk uw dag/week opnieuw indelen, kan ook energiewinst geven. Ergotherapie help u mee om uw leven weer in balans te krijgen.

Wanneer u vragen heeft of een afspraak wil maken, neem dan contact op!

Mantelzorgers

Indien er een mantelzorger betrokken is bij u, betrek ik deze als vanzelfsprekend bij de behandelingen. De Mantelzorger neemt een belangrijke plek ik binnen de ergotherapie-interventie. Het kan zijn dat de mantelzorger meer vragen heeft dan de cliënt zelf, omdat hij beter kan inschatten wat er in het dagelijks handelen veranderd is. Uitleg over de gevolgen van een ziekte / aandoening en hoe hiermee het beste omgegaan kan worden, tijdens het begeleiden van de dagelijkse activiteiten, is een belangrijke manier om de mantelzorger in zijn kracht te zetten!

Gezamenlijk worden de doelen voor de behandeling bepaald.

De behandelingen vinden plaats waar de handelingsvragen bestaan; meestal is dit bij u thuis. Indien u een afspraak in Gezondheidscentrum de Schaafdries wenst, is dit ook mogelijk.

U kunt telefonisch, via email of via het contactformulier op deze website contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer